1. NAVN

1.1 Foreningens navn er Hornlia hytteeierforening og er en sammenslutning av hytteeiere som benytter Hornliveien som adkomst til sin hytte.


2. MEDLEMSKAP

2.1 Medlemskap er obligatorisk. Innmelding skjer til styret. Medlemsåret er kalenderåret.

2.2 Årskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

2.3 Medlemsskap i eksterne forbund/foreninger vedtas av årsmøtet.


3. MÅLSETTING

3.1 Foreningens formål er å arbeide for at alle forhold av felles interesse for medlemmene blir ivaretatt på best mulig måte for disse, gjennom et samarbeide med grunneier og kommune.


4. ØKONOMI

4.1 Til foreningens drift innkreves en medlemsavgift pr. år. Ubetalt avgift kan oversendes til inkasso.


5. ORGANISASJON

5.1 Foreningen ledes av et styre på fem (5) medlemmer valgt av årsmøtet. I tillegg velges arrangementskomite på tre (3) medlemmer, revisor og valgkomite på to (2) medlemmer. Leder av styret velges på årsmøtet for to (2) år, forøvrig konstituerer styret seg selv med nestleder, kasserer, sekretrer og styremedlemmer.

5.2 Styret, arr.komite, revisor og valgkomite velges for to (2) år, dog slik at ikke alle er på valg samtidig.

5.3 Til gyldig styrevedtak kreves minst tre (3) stemmer. Over styrets forhandlinger føres protokoll / styrereferat.


6. STYRETS MANDATSOMRÅDE

6.1 Styret har til oppgave å lede arbeidet i Hornlia Hytteeierforening samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak.

6.2 Styret sørger for innkalling til årsmøtet.


7. ÅRSMØTET

7.1 Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Årsmøtet holdes i mars / april.

7.2 Styret skal med minst 8 dagers varsel innkalle til årsmøtet og vedlegge saksliste, styrets beretning og reviderte regnskap.

7.3 Valg av møteleder, referent og to (2) til å underskrive møtereferatet som sendes samtlige medlemmer.

7.4 Årsmøtet behandler:

a: Styrets beretning 
b: Regnskap 
c: Fastsettelse av medlemsavgift og styrehonorarer.
d: Budsjett 
e: Innmeldte saker 
f: Valg

7.5 På årsmøtet har hvert medlem (hytte) en (1) stemme. Til gyldig vedtak kreves vanlig flertall når ikke annet er bestemt. I tilfelle stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning. Avstemming skjer skriftlig hvis noen ber om det.

7.6 Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst en firedel (1/4) av medlemmene forlanger det for behandling av særskilte saker.


8. VEDTEKTSENDRINGER

8.1 Vedtektsendringer kan kun skje på årsmøtet og det kreves at minst tre firedeler (3/4) av de avgitte stemmer er for.

8.2 Foreningens oppløsning kan kun behandles på årsmøtet. Det kreves at minst tre firedeler (3/4) av de avgitte stemmer er for.


9. BEGRENSNINGER

9.1 Hornlia Hytteeierforening skal ikke kunne stilles til økonomisk eller juridisk ansvar for medlemmenes handlinger.

9.2 I saker som har karakter av tvist mellom foreningens medlemmer innbyrdes, skal styret kun uttale seg hvis begge parter ønsker det.

9.3 Hytteeierforeningens formål og vedtekter binder ikke det enkelte medlems virksomhet og gjøremål. Hytteeierforeningsvedtekter av 08.10.1993 Revidert 16.apri1 2011